Орлин Баев

Психотерапевт, психолог

Акценти:
Самообладанието изисква опит. Горчив, сладък, всякакъв. Богат опит, в който човек се е понаучил да не се захваща прекалено за хубавичкото и да не бяга от трудното, а да се учи и от двете, поравно. Опит, в който особено силно се учим от трудните за нас хора и ситуации. Защото „бъркат дълбоко и вадят“ най-дълбоките ни травми, болки, вярвания. Травми, носени понякога с поколения, травми от периода на бременността, детството, от целия ни живот...и не само от този. При общуване с трудни хора, имаме избор или да се ретравмираме, или да ползваме ситуацията за лекуване и порастване. Как, ще поговоря в това си участие!

Орлин Георгиев Баев е психолог, психотерапевт

Роден на 24. 12. 1971, Варна, България.

Академично образование:

  • Психология и ПознавателнаНаука (Cognitive Science), Нов Български Университет, България – бакалавърско и магистърско обучение.
  • Summer schools in cognitive science – 2007, 2008, 2018
  • Икономика, ВСИ, Пловдив – бакалавър.
  • Психологичноконсултиране, ВСУ, Варна – магистър

Обучения в терапевтичнимодалности и методи:

  • Когнитивно поведенческа психотерапия – “Институт за екология н амисленето”, преподавател: Петър Василев, председател на българската асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. 400 часа
  • Аналитична психотелесна терапия – “Институт за психотелесна психотерапия”, преподаватели и супервизори: МадленАлгафари, 2292часа, плюс 1800 от предходно образование по психология и психотерапия. Общо: 4092 часа
  • Биоенергиен характероанализ – водещ тренинг: ОлафТрап, президент на германска Асоциация по биоенергиен Анализ, 20 часа.
  • Positum психодинамична психотерапия – “Институт по позитивна терапия”, преподавател МиленаМанова. 120 часа
  • Хипноза и хипнотерапия – “Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия”, European Society of Hypnosis (ESH), преподаватели: КалинЦанов, председател на българската асоциация по хипноза, Consuelo Casula, председателна ESH. 700 часа.

Позиция: международен секретар на БАХХ,  супервизор, преподавател по хипноза и хипнотерапия.

 

Тема:

Самообладанието – горчивият опит, даващ сладки плодове

Контакти:

Facebook page: Orlin Baev

Website: Orlin Baev

 

 

Social Share